almacenaje girona

Les prestatgeries metàl·liques són elements imprescindibles en les àrees de magatzematge. Permeten mantenir una logística operativa de l’àrea, així com un funcionament adequat i segur.

Les prestatgeries requereixen d’elements de protecció que permetin evitar els danys que pot causar l’ús inadequat dels equips de treball com són els carretons, no sols a l’estructura de la prestatgeria, sinó també als productes o mercaderies emmagatzemats en ella, i al personal que treballa en les seves proximitats. Entre aquests elements de protecció trobem:

  • Protecció de puntal: aquests protectors s’instal·len en els puntals externs de la les prestatgeries. La seva funció és protegir l’estructura de la prestatgeria dels impactes del carretó.
  • Reforç de puntal: aquests protectors s’utilitzen per a protegir àrees de la prestatgeria situades a altures superiors que no aconsegueix protegir el protector de puntal. Poden ser de plàstic o de xapa de metall i es fixen al puntal.
  • Protector de bastidor: la seva funció és protegir les prestatgeries de palets contra els impactes de carretons. Han de col·locar-se a les cantonades situades en els passadissos de circulació o en els encreuaments de passadissos on els carretons canvien de direcció.
  • Malla de seguretat anticaiguda: aquestes malles s’instal·len en la part posterior de prestatgeries simples que limiten amb zones de treball o de pas.
  • Prestatge malla de protecció: es col·loquen en el primer nivell de càrrega en els túnels on vianants i carretons circulen, per a prevenir la caiguda de mercaderies.
  • Travesser límit paleta: faciliten la maniobra de posicionament de la paleta i prevenir possibles caigudes de les mercaderies emmagatzemades.