Per a aprofitar els espais exteriors i convertir-los en àrees de magatzematge la millor opció és el sistema de magatzematge cantilever, dissenyat per a emmagatzemar de manera eficaç càrregues de diferents longituds, adaptant-se als seus pesos i mesures. Aquest sistema ha mostrat la seva eficiència per al magatzematge de canonada, perfils metàl·lics, taulers de fusta i molts altres materials.

Permet disposar de prestatgeries adaptades per a exteriors amb i sense coberta en les quals es pot emmagatzemar unitats de càrrega de diferent grandària i pes, fins i tot de formats no normalitzats, permetent aprofitar els espais exteriors més accessibles per a convertir-los en àrees de magatzematge.

Les prestatgeries adaptades per a exteriors i amb coberta són molt resistents i permeten protegir la càrrega dels elements ambientals, especialment de la pluja i les inclemències meteorològiques. Es dissenyen i construeixen per a càrrega lleugera o càrrega pesada i es poden situar en qualsevol àrea exterior, fins i tot de ser necessari poden retirar-se i instal·lar-se en una nova ubicació.

En general aquestes prestatgeries exteriors compten amb un acabat galvanitzat que els permet suportar les condicions mediambientals. Quan posseeixen una coberta, aquesta no sols ajuda a protegir la càrrega sinó que a més serveix també per a protegir l’estructura de la prestatgeria, per ho augmenta la seva durabilitat.

Cal esmentar que per estar situades en espais exteriors al moment de dissenyar aquestes prestatgeries i dimensionar la seva estructura és important considerar l’acció dels elements ambientals com els vents, la pluja i la càrrega de neu sobre ella, les quals s’han d’addicionar a la càrrega que han de suportar.