Les prestatgeries de magatzem requereixen d’un adequat manteniment, per a això és necessari comptar amb un pla que estigui inclòs en el programa de manteniment de totes les instal·lacions, es recomana a més que les labors de manteniment siguin realitzades pel fabricant de les prestatgeries o d’acord amb ell.

Dins del manteniment ha de contemplar-se les inspeccions periòdiques, que permeten la detecció, registre i comunicació oportuna de qualsevol anomalia o falla, aquestes inspeccions es realitzen de forma:

  • Diària: inspecció visual de la prestatgeria realitzada pel personal que treballa en el magatzem, el seu objectiu és detectar qualsevol anomalia que sigui visible de manera fàcil, entre elles:
    • Bastidors o travessers o deformats.
    • Trencament d’ancoratges.
    • Esquerdaments en sòl
  • Setmanal: aquesta inspecció ha de ser realitzada pel responsable de magatzem, el seu objectiu és buscar possibles o potencials anomalies en els nivells inferiors de la prestatgeria.
  • Mensual: aquesta inspecció ha de ser realitzada pel responsable de magatzem, el seu objectiu és verificar tots els nivells de la prestatgeria, així com el seu aspecte general i neteja.
  • Anual: aquesta inspecció ha de ser realitzada per un expert independent i certificat, el seu objectiu és detectar, registrar i comunicar qualsevol mal present en la prestatgeria de manera detallada.

La inspecció anual indica els danys, els nivells de risc que impliquen i les mesures necessàries per a garantir un òptim funcionament de les prestatgeries.

Si durant la inspecció es troben danys que suposen un risc alt (risc vermell) és necessari descarregar i aïllar immediatament la prestatgeria, per a procedir a substituir l’o els elements que presenten danys.