inspeccion-tecnica-de-estanterias-girona-barcelona

La validació tècnica de prestatgeries i altres sistemes de magatzematge té per objecte garantir que el seu ús sigui segur, és una eina que permet maximitzar la durabilitat de les prestatgeries del magatzem, pel fet que aquestes al llarg de la seva vida útil sofreixen deterioració, alteracions en la seva configuració, trasllats, accidents i altres circumstàncies que les afecten.

La vida útil de les prestatgeries està determinada per diversos factors com el manteniment, el control i les inspeccions tècniques, aquestes accions preventives i de manteniment permeten que les prestatgeries tinguin una durabilitat major que per a la qual han estat dissenyades.

Per això, han de sotmetre’s de manera periòdica a un procés de validació en les diferents fases de la seva vida útil per a garantir que mantinguin un nivell estàndard de seguretat i puguin ser utilitzades sense cap mena de risc. La validació tècnica ha de ser realitzada per un proveïdor o persona capacitada, entre els tipus que es realitzen a les prestatgeries trobem:

  • Validació estàtica: certifica que la prestatgeria compta amb la capacitat de càrrega establerta en la normativa específica, per la qual cosa és segura i pot utilitzar-se per al magatzematge.
  • Validació de muntatge: es realitza després de culminar el muntatge, permet certificar que el treball s’ha realitzat d’acord amb el que s’estableix en la normativa específica.
  • Validació documental: certifica que la prestatgeria compta amb tota la documentació exigida en la normativa especificada.
  • Validació d’ús: certifica que la prestatgeria compleix amb totes les validacions ja esmentades i el seu ús per a magatzematge és segur.