inspeccion estanterias girona

Els sistemes de magatzematge estan subjectes a les normatives legals que regeixen a Espanya i la Unió Europea. Per considerar-se equips de treball, les empreses han de comptar amb les mesures per a garantir condicions adequades de seguretat, això implica un manteniment adequat de les prestatgeries i els equips de manutenció, així com comptar amb la senyalització requerida.

S’ha de comptar amb un pla d’inspeccions periòdiques que permeti detectar, registrar i comunicar a les instàncies competents qualsevol anomalia que es presenti en els sistemes de magatzematge i que siguin fàcilment observables com:

  • Ordre i neteja de les àrees d’emmagatzematge i vies de circulació.
  • Danys en els elements de magatzematge i equips de manutenció.
  • Danys en els elements de senyalització o falta d’aquests.

Així mateix s’ha de realitzar una inspecció anual d’instal·lacions, prestatgeries metàl·liques i equips de magatzematge, la qual ha de ser duta a terme per personal independent qualificat i amb experiència en l’àrea, en ella s’inspeccionen:

  • Danys causats per impacte en puntals i travessers, així com en altres àrees de l’estructura.
  • Verticalitat dels puntals.
  • Funcionalitat i estat actual de plaques base, i connexions de travessers amb puntals.
  • Existència d’esquerdes en les soldadures presents en les estructures de les prestatgeries.
  • Estat del sòl de les installacions.
  • Posició de les càrregues sobre els palets.​
  • Posició dels elements de magatzematge en relació amb els prestatges i el sòl.

L’informe tècnic de la inspecció de l’expert indicarà els danys o anomalies oposades i les reparacions o modificacions necessàries que han de realitzar-se per a garantir la seguretat tant de la càrrega, com els equips i el personal que labora en aquestes instal·lacions de magatzematge.