paletitzacio_detalls1

Les instal·lacions d’emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques estan dissenyades per a emmagatzemar càrregues paletitzades en altura, malgrat el seu alt nivell de funcionalitat, aquest tipus d’emmagatzematge presenta uns certs riscos per al personal, els equips de manutenció i les pròpies instal·lacions.

Per això, és obligatori realitzar inspeccions a les prestatgeries per a garantir que es mantinguin en òptimes condicions a fi de controlar tals riscos. La Nota Tècnica de Prevenció NTP 825 sobre l’Emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques defineix els tipus i característiques de les inspeccions que han de realitzar-se.

D’acord amb la NTP 825 és necessari que s’estableixi un pla d’inspeccions contínues que permeti trobar, registrar i comunicar les anomalies i danys visibles en les prestatgeries per a procedir a la seva immediata reparació. Quan la rotació de la càrrega és molt alta i es treballa moltes hores diàries en el magatzem es recomana que les inspeccions es realitzin diàriament, entre els elements a inspeccionar tenim:

  • Neteja i organització de les àrees de magatzematge i vies de circulació.
  • Danys o deformacions en les prestatgeries.
  • Defectes en la verticalitat dels elements de la prestatgeria.
  • Danys en el sòl.
  • Danys en la càrrega.

Es recomana també una inspecció setmanal pel responsable del magatzem per a verificar l’estructura de les prestatgeries, així com una inspecció mensual on a més verifiqui tots els aspectes relacionats amb l’ordre i la neteja de les àrees de magatzematge. És necessari realitzar un informe de troballes per a procedir immediatament a corregir els danys i falles oposades.

És important, a més, que es realitzi una inspecció anual per experts independents qualificats que revisin totes les prestatgeries presents en l’àrea de magatzematge i presentin un informe sobre el seu estat actual, en el qual indiquin els danys i falles oposades i les recomanacions per a solucionar-les.