Validación estática de estanterías en Girona y Barcelona

Amb el terme de validació estàtica es defineix el procés a través del qual es duu a terme un càlcul que permet certificar la resistència dels prestatges, és a dir, certifica les càrregues màximes que aquests poden suportar.

Per dur a terme la validació estàtica d’una prestatgeria cal conèixer detalladament les característiques d’aquestes:

  • Model i marca de la prestatgeria.
  • Dimensions dels components de la prestatgeria.
  • Configuració dels prestatges.

Certificats que ha de tenir tot sistema de magatzematge

Els equips d’emmagatzematge com les prestatgeries han de comptar amb una sèrie de certificats que en validin l’ús:

  • Certificat de validació estàtica, com s’ha esmentat aquesta és la que estableix els límits màxims de càrrega.
  • De validació documental, avala l‟existència de plànols, plaques, manual d‟instruccions i altres documents necessaris.
  • Validació de muntatge, aquest certificat garanteix que el procés de muntatge l’ha dut a terme personal competent, en compliment de la normativa vigent.
  • I finalment la ITE, Inspecció Tècnica de Prestatgeries anual. Aquest en cas que es tracti de prestatgeries que tinguin una antiguitat de més d’un any.

Plaques de Validació

Un cop es duen a terme les inspeccions pertinents per obtenir els certificats esmentats, es col·loquen als prestatges les plaques de validació. Aquestes són les encarregades de resumir cada dada tècnica de la prestatgeria.

  • Fixeu les càrregues màximes dels prestatges.
  • Distribució dels nivells de càrrega.

Aquestes plaques de validació s’han de col·locar de manera que siguin visibles per a tots els operaris, d’aquesta manera les podran consultar quan sigui necessari.